top of page
ABOUT

 

'Sound Book Project' is a group of collaborating artists and musicians using books as instruments.

Interacting with books in a new and surprising way, suddenly the books will trigger sound by the turn of a page. The books speak for themselves.  The books will be wound, sprung, strummed, slapped and thrown and a soundscape will evolve around the performers.

The tactile nature of the book creates a sensual response that far surpasses reactions to the digital equivalents.  It is emotional and aesthetic. Triggering memory and emotion…

Crack the spine

Strum the pages                                                                    

Play the fragments of memories.

 

Amy Sterly is a printmaker and sculptor and is currently exploring the world of books and reading; what it means to move away from those beautiful and physical objects, from the visual beauty to the sounds, the smells and the textures that are lost.

Thom Snell is a video artist and musician based in Oswestry who creates rural interventions.

Max Simpson and Sam Owen are musicians and performers who have worked in the band Pram and perform as Two Dogs with new experimental work using image and sound.

Ant Dickinson is a musician, sound designer and creative technologist based in North Wales.  He uses unconventional instrumentation combined with digital practices integrating elements of improvisation, indeterminism and mechanics.

Scott Davies is a drummer and percussionist who experiments with unusual objects to create rhythms and sound.

 

 

Grwp o artistiaid a cherddorion sy’n cydweithredu gan ddefnyddio llyfrau fel offerynnau yw’r ‘Sound Book Project'. 

 

Wrth ryngweithio gyda llyfrau mewn ffordd newydd a gwahanol, yn sydyn mae’r llyfrau yn sbarduno sŵn wrth i dudalen droi.  Mae’r llyfrau yn siarad dros eu hunain. Mi fyddan nhw’n cael eu troelli, eu sbringio, eu strymio, eu slapio a’u taflu a bydd seinwedd yn esblygu o gwmpas y perfformwyr.

Mae natur cyffyrddol llyfr yn creu ymateb synhwyrol sy’n fwy na’r ymateb i  wrthrychau digidol cyfatebol.  Mae’n emosiynol ac esthetig.  Yn sbarduno côf ac emosiwn…

Cracia’r meingefn

Strymia’r tudalennau                                                           

Chwaraea’r teilchion o atgofion...  

 

Sound Book Project yw:

Mae Amy Sterly a Thom Snell yn ddau artist sy’n byw yn y gororau rhwng Cymru a Lloegr, gyda’r ddau yn ystyried eu gwaith gyda’r syniad o’r gwledig, ond gyda canlyniadau gwahanol iawn.  Gwneuthurwr printiau a cherfluniwr yw Sterly, tra mae Snell yn artist fideo ac yn gerddor.  Mae nhw’n gweithio gyda’i gilydd i gyfnewid syniadau a sgiliau er mwyn creu rhywbeth sy’n newydd i’r ddau ohonynt.

Mae Max Simpson a Sam Owen yn gerddorion a perfformwyr sydd wedi gweithio yn y band Pram ac yn perfformio fel Two Dogs gyda gwaith newydd arbrofol gan ddefnyddio delwedd a sain.

Cerddor, dyluniwr sain a technolegydd creadigol yw Ant Dickinson sydd wedi ei leoli yng Ngogledd Cymru. Mae’n defnyddio offeryniaeth anghonfensiynol wedi’ gyfuno hefo arferion digidol gan integreiddio elfenau o byrfyfyr, di-benderfyniaeth a mecaneg.

Mae Scott Davies yn ddrymiwr ac yn offerynnwr taro sy’n arbrofi gyda gwrthrychau anarferol i greu rhythmau a sain.

Inspirations

 

'Sound  Books' is a travelling installation of dictionaries made by Amy Sterly and Thom Snell.  It is a new work born out of their recently formed collaboration. Books envelop every wall, covers open and their pages thrusting forward into the room. Animated by moving air, their presence becomes accentuated through a compelling rustle and flicker of paper.  It became the inspiration for creating Sound Book Project.

 

It seems that beautiful objects once commonplace over the last few decades are diminishing in our lives – handwritten letters, cassettes, records, album covers and books to name some. Many have been reduced to an image or a sound on a handheld screen, which has an altogether different effect on our attention.

 

How many people still read books in a traditional format?  How does this affect the way that we read books?  And does it change the way we interact with each other during the act of reading?

 

Both artists live on the Welsh/English border and each reference the rural in their work, but with different outcomes. Amy Sterly is a printmaker and sculptor, while Thom Snell is a video artist and musician.  They are working together to exchange ideas and skills to create something new to both of them.

 

 

'Sound Books ' yn gosod teithio o eiriaduron a wnaed gan Amy Sterly a Thom Snell . Mae'n cael ei gwaith newydd a anwyd allan o'u cydweithrediad a ffurfiwyd yn ddiweddar.  Mae llyfrau'n gorchuddio bob wal, eu cloriau ar agor a'u tudalennau'n ymwthio allan i'r ystafell. Wedi’u hanimeiddio gan aer symudol, mae eu presenoldeb yn dwysáu oherwydd sŵn cymhellol papur yn siffrwd a chrynu. Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer creu Project Llyfr Sound.

 

Mae'n ymddangos bod gwrthrychau hardd a oedd unwaith yn gyffredin dros y degawdau diwethaf yn diflannu o’n bywydau - llythyrau wedi'u hysgrifennu â llaw, casetiau, recordiau, cloriau albwm a llyfrau i enwi dim ond rhai. Mae llawer wedi cael eu lleihau i ddelwedd neu sain ar sgrin llaw, sydd yn cael effaith hollol wahanol ar ein sylw.

 

Faint o bobl sydd yn dal i ddarllen llyfrau yn y ffordd draddodiadol? Sut mae hyn yn effeithio ar y ffordd rydym yn darllen llyfrau? Ac a yw'n newid y ffordd rydym yn rhyngweithio â'n gilydd yn ystod y weithred o ddarllen?

 

Mae'r ddau artist yn byw ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, ac mae’r ddau yn cyfeirio at y cefn gwlad yn eu gwaith, ond gyda chanlyniadau gwahanol. Mae Amy Sterly yn gwneud printiau ac yn gerflunydd, ac mae Thom Snell yn artist fideo ac yn gerddor. Maent yn gweithio gyda'i gilydd i gyfnewid syniadau a sgiliau i greu rhywbeth newydd i'r ddau ohonynt.

 

NEWS

bottom of page